استخرهای کشاورزی

b_0_200_16777215_00_images_estakhr0-2.jpg

 کاربردهای ژئو ممبران در بخش کشاورزی

با توجه به مشکل کمبود آب، ذخیره سازي این منبع ارزشمند براي بخش کشاورزي بسیار حائز اهمیت می باشد؛ همچنین، با توجه به پیشرفت سیستم هاي آبیاري و جایگزینی سیستم هاي تحت فشار، ثقلی و ... به جاي سیستم هاي سنتی، پیش بینی مخزن ذخیره آب مناسب جهت پاسخگویی به نیاز هاي موجود امري اجتناب ناپذیر می باشد.
به طور خلاصه، کاربردهاي اصلی پوشش هاي ژئوممبران در بخش به دو دسته عمده ذیل تقسیم می شوند:

- احداث و ایزولاسیون انواع استخرهاي ذخیره سازي آب (کشاورزي، پرورش آبزیان، دومنظوره)

 

 

b_0_200_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr4.jpg

- ایزولاسیون کانال هاي انتقال آب (با پوشش خاکی یا بتنی و یا بدون پوشش)

b_0_200_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr5.jpg

مزایای استفاده از پوشش ژئو ممبران

- کاهش اتلاف و هدر رفت آب
با توجه به ضریب نفوذپذیري بسیار پایین انواع مختلف پوشش ژئوممبران نسبت به بتن و رس فشرده، استفاده از این پوشش به عنوان لایه آب بند، اتلاف آب را به حد بسیار ناچیز (در حد صفر) می رساند.
- کاهش هزینه تمام شده احداث استخر
هزینه تمام شده احداث استخرها با استفاده از پوشش ژئوممبران، تقریبا بسته به شرایط مختلف، بین یک سوم تا نصف هزینه تمام شده احداث استخرهاي بتنی می باشد.
- صرفه جویی در زمان
با توجه به مدت زمان سریع آماده شدن این گونه استخرها، احداث استخرهاي کشاورزي با استفاده از این مصالح، می تواند در مصرف زمان صرفه جویی کند.
- عملکرد بلند مدت در شرایط مختلف آب و هوایی
به طور کلی فرآیند تجزیه و فرسایش مواد پلیمري، به دلیل ساختار زنجیره شکلی که دارند، فرآیندي آرام بوده تخریب این گونه مواد به کندي صورت می گیرد.
- عدم تغییر در کیفیت آب

به دلیل آزاد نشدن مواد موجود در فرمولاسیون پوشش ها، استفاده از آنها باعث تغییر در کیفیت آب نخواهد شد.
- عدم رشد جلبک و خزه در کف و دیواره ها

به دلیل سطح صاف و عدم وجود خلل و فرج بر روي پوشش ها ، جلبک و خزه بر روي آن رشد نخواهند کرد.
- مقاوم در برابر عوامل شیمیایی و بیولوژیکی

به دلیل اینکه ژئوممبران ها از مواد پلیمري ساخته می شوند، در برابر عوامل شیمیایی مقاوم می باشند.

نحوه اجرا

گودبرداري
به دلیل اجراي این گونه استخرها به صورت دیواره خاکی و عدم پایداري دیواره خاکی عمودي، عملیات گودبرداري (و یا خاکریزي) می بایست به صورت دیواره شیب دار و با شیب حداکثر 3 (عمودي) – 1 (افقی) باشد.

b_0_200_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr6.jpg

آماده سازي بستر
بستر نصب پوشش هاي ژئوممبران می بایست سطحی صاف، بدون پیش آمدگی یا فرورفتگی و همچنین عاري از سنگ هاي تیز گوشه باشد.
در برخی موارد به دلیل شرایط نامناسب خاك (جنس نامرغوب، وجود زه آب و ...) انجام عملیات خاص بر روي بستر جهت تثبیت آن لازم است.

b_0_200_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr7.jpg

گستردن ژئوتکستایل
استفاده از ژئوتکستایل، باعث افزایش مقاومت در برابر سوراخ شدگی (Puncture Resistance) پوشش ها شده و به خصوص در مواردي که امکان ایجاد سطحی کاملا یکنواخت وجود ندارد، الزامی است اما در هر صورت، استفاده از یک لایه ژئوتکستایل زیر پوشش ها در تمامی موارد پیشنهاد می گردد.

b_0_200_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr8.jpg

گستردن پوشش ها
بعد از آماده شدن مقدمات اجرایی، پوشش ها بر روي کف و دیواره ها گسترده شده موقتا توسط کیسه هاي شن ثابت می شوند. در این مرحله همپوشانی خطوط جوش تنظیم و سپس پوشش ها آماده عملیات جوش حرارتی می گردند.

b_0_200_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr9.jpg

نحوه اجرا

انجام عملیات جوش حرارتی
پوشش هاي ژئوممبران HDPE با استفاده از دو روش، جوش داده می شوند:
-جوش حرارتی با استفاده از دستگاه اتوماتیک Dual Track Wedge Welder : مخصوص خطوط جوش ممتد و مستقیم
- جوش حرارتی اکستروژن با استفاده از دستگاه اکسترودر دستی:
مخصوص خطوط جوش بسته، آب بند کردن لوله هاي ورودي و خروجی و جوش دادن وصله ها

b_200_0_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr10.jpg b_200_0_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr11.jpg

b_0_200_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr13.jpg

*جزئیات خط جوش دستگاه اتوماتیک

b_0_200_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr12.jpg

*جزئیات خط جوش اکستروژن

 

انجام عملیات تست کنترل کیفیت جوش
بعد از اتمام عملیات جوش حرارتی پوشش هاي ژئوممبران، کلیه خطوط می بایست مطابق روش هاي ذیل تست شوند:
- خطوط جوش Dual Track با استفاده از روش Air Channel مطابق روش ASTM D5820
- خطوط جوش اکستروژن با استفاده از روش جعبه خلاء مطابق روش ASTM D6365

b_200_0_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr14.jpg b_200_0_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr15.jpg

فیکس کردن در ترانشه ها
بعد از اتمام عملیات جوش حرارتی، پوشش ها در نقاط انتهایی شیب (بر روي تاج استخر) درون ترانشه هاي مهار فیکس می شوند. ترانشه هاي مهار، کانال هایی با ابعاد تقریبی 50cm در 50cm و با فاصله حدود نیم متر از انتهاي دیواره می باشند و بعد از قرار گیري پوشش درونشان با خاك پر می شوند. البته باید توجه کرد که ابعاد ترانشه مهار و فاصله آنها از دیواره به ابعاد استخر، ارتفاع قائم و شیب دیواره ها بستگی دارد.

b_200_0_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhr16.jpg

b_0_200_16777215_00_images_zheo-memberan_estakhrn.jpg