سایر بذور علوفه ای

سایر بذور علوفه ای

شرکت جهان سبز با انتخاب مزارع پاک و اعمال نظارت بر شیوه کاشت , داشت , برداشت توانسته است بذوری با کیفیت و اصیل را تهیه و با خلوص و قوه نامیه بالا مطابق با استانداردهای بذری , فرآوری و همراه با شناسنامه بذری و همچنین با شناسائی اقلام مختلف بذور علوفه ای که عموما انتخاب نوع آنها بر اساس شرایط آب و هوائی منطقه مورد نظر کشت می باشد , گونه های متعدد را در استان های مختلف شناسائی , تهیه و پس از فرآیندهای استحصال , ضمن اعمال استانداردهای لازمه به بازار مصرف عرضه مینماید.

 

ردیف

نام بذر

نام علمی

1

یونجه ( همدانی – رهنانی – یزدی – رنجر - قره یونجه )

Medicago  sp.

2

چغندر علوفه ای

Beta vulgaris

3

شبدر برسیم

Trifoli alexandrium

4

شبدر ایرانی

Trifolium resupinatum

5

سودانگراس

Surgum sudangras

6

اسپرس وحشی

Onobrychis sativa

7

خلر

Lathyrus sativa

8

ماش

Vicia satival

9

ماشک زراعی

Vicia sp

10

گرگرو

Lathyrus sp

11

ارزن ریز

Panicum miliaceum

12

سورگم قرمز

Sorgum halopense

13

منداب

Eruca sativa

14

تریتیکاله

Triticale sp

15

خرفه

Portulaca Oleracea

16

شلغم علوفه ای

Raves  و Rabioules

17

سورگوم سفید

Sorgum sp

18

سورگوم جاروئی

Sorgum sp

19

ماشک گرمسیری

Vicia sativa

20

ماشک سردسیری

Vicia sativa