مرتعی و بیابانی

این دسته از بذور ، جزء اقلامی هستند که به ندرت مورد استفاده عامه قرار دارند و به طور کلی در بخش های دولتی مخصوصاً ادارات منابع طبیعی در بخش فعالیت های بیولوژیکی که جهت احیای مراتع می باشد مورد استفاده قرار می گیرند. در این خصوص شرکت در زمان های مشخص و با استفاده از نیروهای محلی مستقر در محل مراتع پس از اخذ مجوزهای لازمه از مراجع ذیصلاح اقدام به جمع آوری بذور می نماید.
لذا بذور جمع آوری شده عموماً دارای ناخالصی های بسیار زیاد می باشد که پس از انتقال به کارخانه, خالص سازی شده و در برخی موارد جداسازی بذر از غلاف نیز صورت می گیرد و در نهایت به تناسب درخواست مشتری عرضه می گردد. لازم به ذکر است که جهت انبارداری اینگونه بذور بایستی شرایط مناسب از قبیل دمای مناسب ، فضای خشک و استفاده از قرص های فستوکسین و غیره اعمال گردد تا از هجوم آفات و یا کاهش قوه نامیه جلوگیری گردد.

ردیف

نام بذر

نام علمی

1

چاودار چندساله

Secale montanum

2

چاودار زراعی

Secale cereale

3

یولاف

Avena sativa

4

فسکیو

Festuca arundinacea

5

درمنه دشتی

Artemisia sieberii

6

درمنه کوهی

Artemisia aucheri

7

جاشیر

Prangos feralacea

8

گون مرتعی

Astragalus cyclophylus

9

علف پشمکی

Bromus inermis

10

علف گندمی

Agropyron desertorum

11

علف گندمی

Agropyron elongatum

12

علف گندمی

Agropyron jentri

13

سلمه ساقه سفید

Atriplex leucoclada

14

سلمه بوته ای

Atriplex halimus

15

سلمه سفید

Atriplex canescens

16

سلمه دانه عدسی

Atriplex lentiformis

17

بیلهر

Ferula sp

18

تاغ

Haloxylon aphyllum

19

دم اسبی

Stipa barbata

20

اشنیان

Seidlitzia rosmarinus

21

چویل

Ferulago contracta

22

آنغوزه

Ferula assafoetida

23

کرفس کوهی

Kelussia oderatossima

24

قیچ

Zygophyllum atrplicoides

25

قره داغ

Nitaraia schoberi

26

توت روباه

Sanguisorba minor

27

کما

Ferula ovina

28

وشا

Dorema ammoniacum

29

باریجه

Ferula gumosa