گل

جعفری

گروه: زینتی-یکسالهgol-jafari
زمان کشت: اوایل بهار بعد از اتمام سرمای زمستانه
دوره گلدهی: اوایل تابستان تا اواخر پاییز
آب و هوا: نیاز به نور و گرمای کافی-محل آفتابگیر و رطوبت معمولی