گل

بنفشه

گروه: زینتی-دارویی-علفی و یکسالهbanafshe
زمان کشت: کشت مستقیم در نیمه اول تابستان
دوره گلدهی: بهار و تابستان
آب و هوا: آبیاری متوسط-آفتاب دوست
خواص دارویی: مدر-ملین قوی-ضد التهاب-مخاط دستگاه تنفسی-به صورت دم کرده مصرف میشود