گل

ختمی

گروه: زینتی-دارویی-چند ساله با ارتفاع 2مترkhatmi
زمان کشت: اوایل بهار
دوره گلدهی: اواخر اردیبهشت تا اوایل مهرماه
آب و هوا: نیاز به گرما- محل آفتابگیر و رطوبت کافی
خواص دارویی: گل، ریشه و برگ آن دارای خواص دارویی بوده و مفید جهت روده، ریه، معده و کلیه میباشد