شیمیایی و معدنی

کودهای ریزمغذی

نام محصول توضیحات
سولفات روی میکرو – ریزمغذی – 22%
سولفات آهن میکرو – ریزمغذی – 22%
سولفات مس میکرو – ریزمغذی – 24%
سولفات منگنز میکرو – ریزمغذی – 22%
سولفات منیزیم میکرو – ریزمغذی – 22%